வாகன உற்பத்தி நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்க 40 மில்லியன் கமிஷன் கேட்ட பிரபல அமைச்சர் ...


இலங்கை தயாரிப்பு வாகனத்தின் சந்தைப்படுத்தல் அனுமதியை வழங்க இலங்கையின் பிரபல அமைச்சரவை அமைச்சர் 40 மில்லியன் கமிஷனாக கோரியுள்ள செய்தி கசிந்துள்ளது.

சயுரி மோட்டர் கோபரேஷன் நிறுவனத்தின் சந்தைப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள சயுரி வாகன அனுமதிக்காக 40 மில்லியன் கமிஷன் கோரப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

நிதி ,போக்குவருத்து , வர்த்தக அமைச்சு ஆகிய அமைச்சுகள் இந்த வாகன உற்பத்தி மற்றும் சந்தைப்படுத்தலுக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டிய நிலையில் பிரபல அமைச்சர் ஒருவர் 40 மில்லியன் கமிஷன் கோரியுள்ளது வெளியே கசிந்துள்ளது.
வாகன உற்பத்தி நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்க 40 மில்லியன் கமிஷன் கேட்ட பிரபல அமைச்சர் ... வாகன உற்பத்தி நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்க 40 மில்லியன் கமிஷன் கேட்ட பிரபல அமைச்சர் ...  Reviewed by Madawala News on 7/18/2016 07:47:00 AM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.