கூட்டு எதிர்கட்சியின் நான்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசு பக்கம் தாவுகிறார்கள்...


கூட்டு எதிர்க் கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நான்கு பேர் அரசாங்கத்துடன் இணைந்து கொள்ளவுள்ளதாக கொழும்பு அரசியல் அரசியல் உயர்மட்ட செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

இவர்கள் பதுளை, பொலன்னறுவை, இரத்தினபுரி ஆகிய மாவட்டங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

ஏற்கனவே இவர்கள் கூட்டு எதிர்க் கட்சியின் அரசியல் நடவடிக்கைகளிலிருந்து விலகி அரசாங்கத்துக்கு சார்பான வகையில் செயற்பட்டு வருவதாகவும் அரசியல் அரசியல் உயர்மட்ட செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

கூட்டு எதிர்கட்சியின் நான்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசு பக்கம் தாவுகிறார்கள்... கூட்டு எதிர்கட்சியின் நான்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசு பக்கம் தாவுகிறார்கள்... Reviewed by Madawala News on 7/12/2016 08:33:00 AM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.