ஹலால் தொடர்பில் முடிவெடுக்கும் உரிமை பொதுபல சேனாவுக்கு இல்லை...


ஹலால் விடயம் தொடர்பில் முடிவெடுக்கும் உரிமை இந்த நாட்டு முஸ்லீம்களுக்கே உள்ளதெனவும் அந்த உரிமை பொதுபல சேனாவுக்கு இல்லை எனவும் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன குறிப்பிட்டார்.

இன்று கொழும்பில் இடம்பெற்ற அமைச்சரவை தீர்மாணங்களை அறிவிக்கும் ஊடக மாநாட்டில் கருத்துவெளியிட்ட அவர் இதனை குறிப்பிட்டார்.

அங்கு மேலும் கருத்து வெளியிட்ட அவர் ..

ஹலால் விடயம் தொடர்பில் முடிவெடுக்கும் உரிமை இந்த நாட்டு முஸ்லீம்களுக்கே உள்ளதெனவும் அந்த உரிமை பொதுபல சேனாவுக்கு இல்லை. நல்லாட்சி அரசில் முஸ்லீம்களுக்கு தேவையான அளவு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஹலால் தொடர்பில் அவர்களே முடிவெடுக்க வேண்டும் என அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.
ஹலால் தொடர்பில் முடிவெடுக்கும் உரிமை பொதுபல சேனாவுக்கு இல்லை... ஹலால் தொடர்பில் முடிவெடுக்கும் உரிமை  பொதுபல சேனாவுக்கு இல்லை... Reviewed by Madawala News on 8/17/2016 10:13:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.