காணாமல் போனோர் அலுவலகம் குறித்த சட்டமூலம் நிறைவேற்றம்!...


காணாமல் போனோர் தொடர்பிலான அலுவலகம் அமைக்கும் சட்டமூலம் இன்று பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. 

ஒன்றிணைந்த எதிர்க்கட்சியினரின் பலத்த எதிர்ப்புக்களுக்கு மத்தியில், சில திருத்தங்களுடன் இச் சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. 

இதன்படி, இந்த சட்டமூலம் மீதான குழுநிலை விவாதத்தின் போது மக்கள் விடுதலை முன்னணியால் முன்மொழியப்பட்ட திருத்தத்தை உள்ளடக்குவதாக இணக்கம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதற்கிணங்க, வாக்கெடுப்பின்றி சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக, எமது செய்தியாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
காணாமல் போனோர் அலுவலகம் குறித்த சட்டமூலம் நிறைவேற்றம்!... காணாமல் போனோர் அலுவலகம் குறித்த சட்டமூலம் நிறைவேற்றம்!... Reviewed by Madawala News on 8/11/2016 03:19:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.