சாகிப் சுலைமானுடைய சடலத்தை உறவினர்கள் அடையாளம் கண்டுகொண்ட நிலையில் DNA பரிசோசனைக்கு உற்படுத்த முடிவு ...


மாவனல்ல ஹெம்மாத்தகமவில், மீட்கப்பட்ட இளைஞனின் சடலம், பம்பலப்பிட்டியில் கடத்தப்பட்ட வர்த்தகருடையது என்று பொலிஸார் தெரிவித்தனர். சடலத்தை அவருடைய உறவினர்கள் அடையாளம் காட்டியுள்ளனர்.

சடலம் எரியூட்டப்பட்டுள்ளதால் அடையாளத்தை உறுதிசெய்ய டீ என் ஏ பரீசோதனைக்கு உற்படுத்தப்படவுள்ளதாகவும் பொலிஸார் மேலும் குறிப்பிட்டனர்.
சாகிப் சுலைமானுடைய சடலத்தை உறவினர்கள் அடையாளம் கண்டுகொண்ட நிலையில் DNA பரிசோசனைக்கு உற்படுத்த முடிவு ... சாகிப் சுலைமானுடைய சடலத்தை உறவினர்கள் அடையாளம் கண்டுகொண்ட நிலையில் DNA பரிசோசனைக்கு உற்படுத்த முடிவு ... Reviewed by Madawala News on 8/25/2016 08:21:00 AM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.