Yahya

உடத்தலவின்னை முஹம்மட் ஜான் ( ஜான் மாமா) வபாத்தானார். #janazaஉடத்தலவின்னை மடிகேயைச் சேர்ந்த முன்னால் பிரதேச சபா உறுப்பினர் முஹம்மட் ஜான் ( ஜான் மாமா) இன்று 26/08/2016 காலமானார்.

இன்னாளில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

 அன்னாரின் ஜனாஸா நல்லடக்கம் இன்று கலதேனிய ஜும்மா பள்ளி மையவாடியில் பி: ப 4 மனியலவில் நடைபெறும்.

தகவல் உடத்தலவின்னை நிலூபர்
உடத்தலவின்னை முஹம்மட் ஜான் ( ஜான் மாமா) வபாத்தானார். #janaza உடத்தலவின்னை முஹம்மட் ஜான் ( ஜான் மாமா) வபாத்தானார். #janaza Reviewed by Madawala News on 8/27/2016 01:37:00 PM Rating: 5