தென்கொரியாவில் பாரிய நில நடுக்கம் ! ரிக்டர் அளவில் 5.8 ஆக பதிவு ...

தென்கொரிய வரலாற்றில் நேற்றைய தினம் பாரிய இரண்டு நில அதிர்வுகள் ஏற்பட்டுள்ளன.

ரிக்டர் அளவில் 5.3 / 5.8 ஆகிய அளவுகளில் பதிவான இந்த நில நடுக்கத்தினால் கயோஞ் ஜி நகரில் பாரிய பொருட்சேதங்கள் ஏற்பட்டுள்ள அதேவேளை அதிஷ்டவசமாக உயிர்சேதங்கள் பதிவாகவில்லை ஆண் தென்கொரிய ஊடககங்கள் தெரிவித்துள்ளன.


தென்கொரியாவில் பாரிய நில நடுக்கம் ! ரிக்டர் அளவில் 5.8 ஆக பதிவு ... தென்கொரியாவில் பாரிய நில நடுக்கம் ! ரிக்டர் அளவில் 5.8 ஆக பதிவு ... Reviewed by Madawala News on 9/13/2016 09:20:00 AM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.