தேசிய தகவல் நிலையத்தின் தலைவராக முன்னாள் அமைச்சர் இந்தியாஸ்..


தேசிய தகவல் நிலையத்தின் தலைவராக முன்னாள் அமைச்சர் இந்தியாஸ் நாளை கடமைகளை பொருப்பேற்கவுள்ளார்.

அவரை அந்த பதவிக்கு நியமிக்க அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பிரதமரின் விஷேட கோரிக்கையில் இந்த நியமனம் வழங்கப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
தேசிய தகவல் நிலையத்தின் தலைவராக முன்னாள் அமைச்சர் இந்தியாஸ்.. தேசிய தகவல் நிலையத்தின் தலைவராக முன்னாள் அமைச்சர் இந்தியாஸ்.. Reviewed by Madawala News on 9/18/2016 11:34:00 AM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.