முஸ்லீம் காங்கிரஸ் செயலாளர் யார்? தேர்தல் திணைக்கள இணையத்தில் இருவரின் பெயர்கள்...


தேர்தல் திணைக்களத்தின் உத்தியோகபூர்வமான இணையத்தில் முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியின் செயளாலரின்  பெயர்  தமிழ் மற்றும் சிங்களத்தில் மன்சூர் ஏகாதர் எனவும் ஆங்கிலத்தில் ஹசனலி எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த முரண்பாடான பதிவு தேர்தல் திணைக்களத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.முஸ்லீம் காங்கிரஸ் செயலாளர் யார்? தேர்தல் திணைக்கள இணையத்தில் இருவரின் பெயர்கள்... முஸ்லீம் காங்கிரஸ் செயலாளர் யார்? தேர்தல் திணைக்கள இணையத்தில் இருவரின் பெயர்கள்... Reviewed by Madawala News on 9/17/2016 01:54:00 AM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.