உலகின் சீப்பஸ்ட் ஹோட்டல் இதுதான் ! ஒரு நாளை இரவை கழிக்க 60 ரூபா ..


உலகிலே உள்ள ஹோட்டல்களிலே மிகவும் மிகக் குறைந்த கட்டணம் அறவிடும் ஹோட்டல் என பங்களதேஷில் உள்ள பரிட்பூர் ஹோட்டல் இடம்பிடித்துள்ளது.

நான்கு சிறிய ரக பழைய கப்பல்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஹோட்டலில் ஒரு இரவை கழிக்க இலங்கை நாணயப்படி 60 ரூபா வில் இருந்து கட்டணம் அறவிடப்படுகிறது.

60 ரூபா கட்டணத்துக்கு ஒரு அறையை 12 பேர் வரை பகிர்ந்து கொள்ளவேண்டும்.

இந்த ஹோட்டலில் குளியலறையுடன் தனி அறைக்கு இந்த ஹோட்டலில் இலங்கை நாணயப்படி 225 ரூபா கட்டணமாக அறிவிடப்படுகிறது.


நான்கு பணியாளர்களுடன் இயங்கும் இந்த ஹோட்டலில் ஒரே நேரத்தில் 40 பேர் தங்கமுடியும் வசதி உள்ளதாக அந்த ஹோட்டல் உரிமையாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.


 
உலகின் சீப்பஸ்ட் ஹோட்டல் இதுதான் ! ஒரு நாளை இரவை கழிக்க 60 ரூபா .. உலகின் சீப்பஸ்ட் ஹோட்டல் இதுதான் ! ஒரு நாளை இரவை கழிக்க 60 ரூபா .. Reviewed by Madawala News on 10/15/2016 03:43:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.