ஜனாதிபதி வக்களித்த மக்களுக்கு மாத்திரம் உரித்தானவர் அல்ல முழு நாட்டுக்கும் உரித்தானவர்...


ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிரிசேன முழு நாட்டு மக்களுக்கும் உரித்தானவர் என்றும் அவருக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு மாத்திரம் உரித்தானவர் அல்ல என ராஜாங்க அமைச்சர் டிலான் பெரேரா குறிப்பிட்டார்.

பதுள்ளையில் இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பு ஒன்றில் கருத்து இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

அங்கு தொடர்ந்து கருத்து வெளியிட்ட அவர்...

கூட்டு அரசாங்கத்தில் சுதந்திரக்கட்சி சமபங்காளியாக இருப்பதாக குறிப்பிட்ட அவர் உதைப்பந்தாட்ட பவுல்களுக்கு போட்டியில் மஞ்சல் சிகப்பு அட்டைகள் நடுவர் காட்டுவதை போல தற்போது பிரதமரின் வேலை தெரியாத அமைச்சர்களுக்கு ஏற்கனவே ஜனாதிபதி இரண்டு மஞ்சல் அட்டைகள் காட்டிவிட்டதாகவும் இப்போது சிகப்பு அட்டை காட்டுவேன் என்ற சமிக்சையை ஜனாதிபதி காட்டியுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார்.

மேலும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிரிசேன முழு நாட்டு மக்களுக்கும் உரித்தானவர் என்றும் சிவில் அமைப்புகள் என கூறிக்கொள்பவர்கள் கூறுவது போல் அவருக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு மாத்திரம் உரித்தானவர் அல்ல என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஜனாதிபதி வக்களித்த மக்களுக்கு மாத்திரம் உரித்தானவர் அல்ல முழு நாட்டுக்கும் உரித்தானவர்... ஜனாதிபதி வக்களித்த மக்களுக்கு மாத்திரம் உரித்தானவர் அல்ல முழு நாட்டுக்கும் உரித்தானவர்... Reviewed by Madawala News on 10/15/2016 04:34:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.