முகைதீன்பாவா ஓய்வுபெறப்போவதாக அறிவித்தார் ...


தேசிய ஜனநாயக மனித உரிமைகள் கட்சியின் ஸ்தாபகர் கௌரவ முகைதீன் பாவா அவர்கள்  NDPHRல் இருந்தும் கட்சியின் தலைமைத்துவத்தில் இருந்தும் ஓய்வு பெற்று இளைய தலைமுறையினரிடம் கட்சியை ஒப்படைக்க இருப்பதாக கட்சியின்  உறுப்பினர்களுக்கும், அனைவருக்கும் அறிவிக்குமாறு என்னிடம் வேண்டிக் கொண்டார்.

இளைய தலைமுறையினரை அரசியலில் ஈடுபடச் செய்யவும், சக இணங்களுக்கிடையிலான இனவாதமற்ற நல்லுறவை, இளைஞர் சமூதாயத்தினரால் மாத்திரமே கட்டியெழுப்ப முடியும் எனவும் அவர் நம்பிக்கை கொள்வதாக தெரிவித்தார்.

அஹமட் புர்க்கான்
ஊடகப்பேச்சாளர் 
தேசிய ஜனநாயக மனித  உரிமைகள் கட்சி

முகைதீன்பாவா ஓய்வுபெறப்போவதாக அறிவித்தார் ... முகைதீன்பாவா ஓய்வுபெறப்போவதாக அறிவித்தார் ... Reviewed by Madawala News on 10/17/2016 07:56:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.