கடும்போக்காளர்களால் மீண்டும் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள கிண்ணியா வரவேற்பு கோபுர கட்டுமானப்பணிகள் ..-ஹபீப் முஹம்மத்-
கிண்ணியா வரவேற்பு கோபுரம் தற்போது பௌத்த இனவாதிகளால் மீண்டும் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த வரவேற்பு கோபுரம் கிண்ணியா நகரசபை தவிசாளர் Drஹில்மி மஃருப் அவர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டவரும் வேலைதிட்டமாகும்.

இதற்கான நிதி கைத்தொழில் வணிக அமைச்சர் றிஷாட் பதியுதீன் அவர்களினால் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் இவ்வேலைத்திட்டமானது கடந்த அரசாங்கத்தின் காலத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்ட போது அது இனவாதிகளால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு அது கைவிடப்பட்டது.

தற்போது இந்நல்லாட்சியின் காலத்திலும் இதற்கு முட்டுக்கட்டை தடைகளும் வருவது கவலைக்குறிய விடயமாகும்!

கடும்போக்காளர்களால் மீண்டும் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள கிண்ணியா வரவேற்பு கோபுர கட்டுமானப்பணிகள் .. கடும்போக்காளர்களால் மீண்டும் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள கிண்ணியா வரவேற்பு கோபுர கட்டுமானப்பணிகள் .. Reviewed by Madawala News on 10/11/2016 12:59:00 AM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.