கொழும்பு MLC அதிபர் திருமதி ஹஜர்ஜான் மன்சூர் ஓய்வு ...

கொழும்பு முஸ்லீம் மகளிர் கல்லூரியின்  அதிபர் திருமதி ஹஜர்ஜான் மன்சூர் இந்த மாதத்துடன் ஓய்வு பெறுகின்றார்.

இவர் முதலாம் தர அதிபர், கல்விப் பணிப்பாளர் சாக் நாடுகளின் பிரதிப் பணிப்பாளர் கடமையாற்றியவாராவார்.

மேலும் இவர் 2011ஆம் ஆண்டு கலாநிதிப் பட்டம் பெற்றதுடன்  கொழும்பு முஸ்லீம்  மகளிர் கல்லூரி அதிபராக பொறுப்பேற்று 10 வருடங்கள் சிறப்பாக சேவையாற்றி வரும்   20ஆம் திகதி ஓய்வு பெருகின்றார்.

Muslim Ladies College – Colombo -4  Principal Dr. JMKB Hajarjhan Mansoor retirement from the Service this month. 

Dr. (Mrs) JMKB Hajarjhan Mansoor in 2011, as the principal Colombo 4 Muslim Ladies College,  

She is an eminent educationist of our era, and it’s noteworthy to bow down before her academic achievements and professional qualifications. Being the most qualified administrative officer in the education field with SLEAS Class-1 and PhD in education policies.

Apart from both academic and professional qualifications, her experience is immeasurable and lasts for more than 30 years in the field of education

She has started her career as a secondary school teacher in 1982 and become a lecturer at the teacher training college in 199. Then in 1992 Dr JMKB Hajarjhan Mansoor assumed her duties as the assistant director of education at the ministry of education, Sri Lanka. In 1998 she was promoted to post of deputy director of education at the ministry and serve d till 2005.

The year 2005 become a turning point in her profession as she honoured with PhD in education and subsequently Dr. JMKB Hajarjhan Mansoor assumed duties as the Director of Education of Social Cohesion and Peace Education.  

Dr. JMKB Hajarjhan Mansoor has always been a supportive mentor and her kindness is beyond our expectations. Her charming personality has always boosted the moral of young as well as old ladies of the college.

The overseas training she has attended on education planning (Singapore), Education Policy (UK), IT (Australia), Education management (Australia, UK), Social Cohesion and Peace (Germany, Korea) Ministerial dialogue participation (South Africa, Turkey )were behind all the successful projects initiated at Muslim Ladies College.

(Ashraff.A. Samad)

கொழும்பு MLC அதிபர் திருமதி ஹஜர்ஜான் மன்சூர் ஓய்வு ... கொழும்பு MLC அதிபர் திருமதி ஹஜர்ஜான் மன்சூர் ஓய்வு ... Reviewed by Madawala News on 10/17/2016 10:46:00 PM Rating: 5