நல்லாட்சி அரசின் 14 அமைச்சர்களுக்கு எதிராக ஊழல் முறைப்பாடு எதிர்வரும் வாரம் முதல் ...

நல்லாட்சி அரசின் பிரபல அமைச்சர்கள் 14 பேருக்கு எதிராக எதிர்வரும் வாரம் முதல் இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் மோசடி ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு செய்வதாக கூட்டு எதிர்கட்சி அறிவித்துள்ளது.

முன்னதாக நல்லாட்சி அரசின் டொப் டென் ஊழல் அமைச்சர்கள் தொடர்பில் முறைப்பாடு செய்வதாக கூறிய கூட்டு எதிர்கட்சி நிதி அமைச்சருக்கு எதிராக முறைப்பாடு செய்த நிலையில் மேலும் 14 அமைச்சர்களுக்கு எதிராக முறைப்பாடு செய்யவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த 14 பேரில் ரவி கருனாநாயக, மலிக் சமரவிக்ரம , லக்ஸ்மன் கிரியல்ல , கபீர் ஹஷீம் ஆகீயோரும்  அடங்குவதாக கூட்டு எதிர்கட்சி அறிவித்துள்ளது.
நல்லாட்சி அரசின் 14 அமைச்சர்களுக்கு எதிராக ஊழல் முறைப்பாடு எதிர்வரும் வாரம் முதல் ... நல்லாட்சி அரசின் 14 அமைச்சர்களுக்கு  எதிராக ஊழல் முறைப்பாடு எதிர்வரும் வாரம் முதல் ... Reviewed by Madawala News on 11/23/2016 08:36:00 AM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.