200 கோடி பெறுமதியான கொக்கேய்ன் போதைப்பொருள் மீட்கப்பட்டது.


ஒருகொடவத்தை, கொள்கலன் தளத்திலிருந்த கொள்கலன் ஒன்றிலிருந்து, 200 கிலோகிராம் கொக்கேய்ன் போதைப்பொருள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக, பொலிஸார் தெரிவித்தனர். 

மீட்கப்பட்ட கொக்கேய்ன் போதைப்பொருளின் பெறுமதி, 2 பில்லியன் எனவும் பொலிஸார் தெரிவித்தனர். 
200 கோடி பெறுமதியான கொக்கேய்ன் போதைப்பொருள் மீட்கப்பட்டது. 200 கோடி பெறுமதியான கொக்கேய்ன் போதைப்பொருள் மீட்கப்பட்டது. Reviewed by Madawala News on 11/24/2016 12:49:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.