Ad Space Available here

துருக்கி இலங்கையின் முக்கிய பங்காளர்.துருக்கி இலங்கையின் முக்கிய பங்காளர். இலங்கைக்கும் துருக்கிக் குமிடயிலான பலமான உறவு நீண்டகா லமாக பேணப்பட்டு வருகின்றது என  கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமை ச்சர் ரிஷாட்பதியுதீன் தெரிவித் தார்.

கடந்த 11 ஆம் திகதி வெள்ளிக்கி ழமை துருக்கி அன்கராவில் நடைபெ ற்ற துருக்கி- இலங்கை கூட்டு ஆணை க்குழுவின் தொழிநுட்பம் மற்றும்  பொருளாதார கூட்டிணைப்பு கூட் டத்தின் இரண்டாவதுஅமர்வில் கலந் துக்கொண்டு உரையாற்றுகையிலேயே அ மைச்சர் ரிஷாட் இதனை தெரிவித்தா ர்.

இலங்கை சார்பாக  அமைச்சர் ரிஷா ட் தலைமையிலான விசேட குழுவும்    துருக்கி சார்பாக கல்வி அமைச் சர் இஸ்மெட் இல்மாஸ் தலைமையிலான  விசேட குழுவும் இவ் அமர்வில் க லந்தக்கொண்டனர்.

அமைச்சர் ரிஷாட் இவ்அமர்வில் தொ டர்ந்து உரையாற்றுகையிலேயே  தெ ரிவித்தாவது: துருக்கியும் இலங் கையும்; உத்தியோகபூர்வமாக ஸ்தா பிக்கப்பட்ட தமது இராஜதந்திர உற வுகளை 68 ஆண்டுகளாகஅனுபவித்து வ ருகின்றனர். துருக்கிக்கும் இலங் கைக்குமிடையிலான கூட்டுக்குழு மு யற்சி 1991 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக் கப்பட்டது. இது இரு நாடுகளுக்கு மிடையிhன கூட்டுடமையின் ஒரு சி ன்னமாகஇருக்கிறது.

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நல்லாட்சி , நல்லிணக்கம், ,சமாதானம் மற்றும்  சுபீட்சம்   ஆகியவற்றின் பலன்களை முழு மக் கள் அனுபவிக்கின்ற உறுதி செய்யு ம் ஜனநாயகம், அதன் கட்டமைப்பு கள் மற்றும்சட்டத்தின் ஆட்சியி னை வலுப்படுத்த ஒரு திறந்த மற் றும் வெளிப்படையான நிகழ்ச்சி நி ரலை பின்பற்றி வருகின்ற நேரத்தி ல் இலங்கை துருக்கி -  கூட்டு ஆ ணைக்குழுவின் தொழிநுட்பம் மற்று ம்பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மீதான  முதல் சுற்று 26 ஆண்டுகளுக்கு பி றகு நடைபெறுகின்றமை முக்கியது வமானது.

தவிர்க்க முடியாத பல்வேறு கா ரணமாக 26 ஆண்டுகளாக கூட்டுக் கு ழுவினை கூட்ட முடியவில்லை. இதனா ல் இருதரப்பு பரஸ்பர வர்த்தக மட் டம்  மற்றும் சர்வதேச தளம் மீதா ன வலுவான இருதரப்புஒருங்கிணைப் புக்கிடையே ஒரு நீண்ட இடைவெளி கா ணப்பட்டது. என்றாலும், 2012 -2013 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதிகளி ல் அங்காராவிலும் கொழும்பும்பி லும் வதிவிட தூதரகங்கள் நிறுவப் பட்ட பின்னர்குறிப்பாக இலங்கை ம ற்றும் துருக்கி இடையே உறவுகள்  முறையே தழைத்தோங்கின.

2015 ஆம் ஆண்டு துருக்கி- இலங் கையிடையிலாக  இருதரப்பு பரஸ்பர  வர்த்தகம் 230 மில்லியன் அமெரி க்க டொலர்களாகும். தெற்காசிய சந் தையில் இலங்கையின் பொருளாதாரமா னது முதலீடு மற்றும்வர்த்தகம் மீ தான ஒரு பெரிய வாய்ப்பை வழங்கு கிறது. இன்று, இலங்கை நாட்டை மீ ண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கு ஆர் வமாக உள்ளதுடன் துருக்கி போன்ற  நட்பு நாடுகளுடன் இணைந்து அதன்பொ ருளாதாரத்தை விருத்திசெய்ய  வி ரும்புகிறது.;

நம் நாட்டு மக்களின்  அபிலாஷை களுக்காக நாட்டின் வரலாற்றில் ஒ ரு தனித்தன்மை வாய்ந்த நேரத்தி ல் முதல் முறையாக இரண்டு பிரதான  அரசியல் கட்சி;கள் ஒருமித்து,  ஒரு சம்மதத்துடன் பொதுவானவிடயங் கள்  மீதான செயற்பாடுகளை முன்னோ க்கி நகர்த்தி வருகின்றனர். இது  முக்கியமான தேசிய இலக்குகளை அடை வதற்கான செயலாகும்;.

பொருளாதார முன்னணியில் இலங்கையா னது, 'வரிகள் மற்றும் வர்த்தகம் மீதா ன பொது ஒப்பந்தம்' மற்றும் உலக  வர்த்தக மையத்தின் ஸ்தாபக உறுப் பினர், அத்துடன் 1978 ஆம் ஆண்டு  உலகபொருளாதாரத்தில் அதிக ஒருங் கிணைப்பினை அடைவதற்கு நோக்காகக்  கொண்டு; தாராளவாத மற்றும் சந் தை சார்ந்த பொருளாதாரக் கொள்கை களை முழுமையாக உறுதி செய்துஅறி முகப்படுத்தியது.

சர்வதேச வர்த்தகம், இணக்கமான சி னேகபூர்வ முதலீட்டு சூழ்நிலை, ம ற்றும் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீ டுளை ஏனையவர்கள் மத்தியில் ஊக் கப்படுத்துவதற்குமான வெளிப்படை த்தன்மையும் தனியார்துறை வர்த் தக வளர்ச்சி சூழலை ஸ்தாபிப்பதற் குமான செயற்பாடுகள் நாட்டின் அர் ப்பணிப்பினை பிரதிபலிக்கின்றமை  காணக்கூடியதாக இருப்பது குறிப் பிடத்தக்கது. இதேபோல், மனித அபி விருத்திகுறியீட்டின் மீதான மனி த திறன்களின் சாதனைகள் தெற்காசி ய நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது இலங் கை உயர் மட்டத்தில் உள்ளது.

மூலோபாய மையத்தினை கருத்திற்கொ ண்டு ,  இலங்கை வளர்ந்து வரும்  நடுத்தர வருமான கொண்ட நாடு என்ற  அடிப்படையில், வர்த்தகம் மற்று ம் பொருளாதார இணைப்புககள் மீது  விரிவாக்கம் மற்றும்ஊக்குவிப்பு க்களை  ஏற்படுத்தி வெளி உலகிற் கு கொண்டு செல்வதற்கு  தொடர்நது  திறந்த மற்றும் இலகு  சந்தை பொ ருளாதார கொள்கையை பின்பற்றுகின் றது.

கடந்த அக்டோபர் 27 திகதி  இலங் கை பிரதமர் பாராளுமன்றத்தில் அர சாங்கத்தின் பொருளாதார கொள்கை கயை  சமர்ப்பிக்கும் போது, குறி ப்பாக இலங்கையில் நிலையான மற்று ம் விரைவானபொருளாதார வளர்ச்சியி னை எட்டுவதற்கு  சில அடையாளப் படுத்தப்பட்ட துறைகளுக்கு கொடு க்கப்படும் முக்கியத்துவத்தை வலி யுறுத்தினார்.

இந்தியா மற்றும் பாக்கிஸ்தான் நா டுகளுடன் இலங்கை  ஏற்கனவே தடை யற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களைக் கொ ண்டுள்ளது.  பிராந்திய ஒத்துழை ப்புக்கான தெற்காசிய சங்கத்தின்  உறுப்பினர் என்றமுறையில், தெற் காசிய சுதந்திர வர்த்தக பகுதியி ன்  கீழ்  ஏனைய தெற்காசிய நாடு களுடன் இலங்கை இலவச வர்த்தக வசதி கள் பெறுகிறது. இந்தியாவுடனான பொ ருளாதார உறவுகளை மேலும்பலப்படு த்தும் பொருட்டு, இலங்கை பொருளா தார மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒத்து ழைப்பு மீது உடன்படிக்கையினை மே ற்கொள்ள வேண்டும்.

பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப  ஒத்துழைப்பானது, தொழில்நுட்ப து றை, அறிவியல் நிபுணத்துவம் மற் றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மத் தியில் ஒத்துழைப்பினை அதிக்க உத வி செய்கிறது. அத்துடன்பொருட்கள்  மற்றும் சேவைகள் துறையினை உலக  சந்தையில் போட்டியிட மற்றும் மனி தவள பயிற்சி மற்றும் மனித வள மே ம்பாடு வாய்ப்புகளை மேம்படுத் தவும் தரத்தை அதிகரிக்கவும் ஒத் துழைப்பினைஅதிக்க முற்படுகிறது.  இதேவேளை சீனா மற்றும் சிங்கப் பூர் நாடுகளுக்கிடையே சுதந்திர   வர்த்தக உடன்படிக்யகை முயற்சி களுக்கான பேச்சுவார்த்தைகளை இலங் கை மேற்கொண்டு வருகின்றது எனஅமை ச்சர் ரிஷாட் தெரிவித்தார்.

இலங்கையின் நல்லிணக்கம் மற்றும்  புரிந்துணர்வு செயற்பாடுகள் சர் வதேச நாடுகளுக்கு முன்னுதாரணமாக  விளங்குகின்றது. அந்தவகையில்   இலங்கையின் அபிவிருத்தி செயற்பா டுகளுக்கு பங்களிப்புவழங்க துரு க்கி அரசாங்கம் எந்நேரத்திலும்  தயாராக இருக்கின்றது   என  துரு க்கியின்  கல்வி அமைச்சர் இஸ்மெ ட் இல்மாஸ் இவ் அமர்வில் கலந்து க்கொண்டு உரையாற்றுகையில் தெரி வித்தார்.

அவர்மேலும் தெரிவித் தாவது:

2020 ஆம் ஆண்டு எமது இருதரப்பு  வர்த்தக தொகுதியினை 500 மில்லி யன் அமெரிக்க டொலர்களை எட்டு வதற்கான இலக்கை நோக்கி செயற்படு வோம்.   இரு நாடுகளுக்கும்இடையே யான உறவுகள் ஒரு பரந்த அம்சங் களிலும் பரவியிருக்கின்றது. கூ ட்டு ஆணைக்குழுவின் தொழிநுட்பம்  மற்றும் பொருளாதார கூட்டிணைப் பு அமர்வில் பல துறைகள் மீது  சா தகமான அபிவிருத்திஒத்துழைப்புக் கான  முடிவுகள் நிறைவேற்றப்பட் டது.  எமது இருதரப்பு பரஸ்பர வர் த்தகம்  வளர்ந்து வரும் போக்காக  உள்ளது. வர்த்தகத்தினை  2005 ஆண்டுடன் உடன் ஒப்பிடும் போ து 2015 ஆம் 135 % சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது என அ மைச்சர் இஸ்மெட் குறிப்பிட்டார் .
துருக்கி இலங்கையின் முக்கிய பங்காளர். துருக்கி இலங்கையின் முக்கிய பங்காளர். Reviewed by Madawala News on 11/15/2016 06:47:00 PM Rating: 5