நாளை முதல் டீசல் விலை அதிகரிப்பு #இலங்கை


நாளை முதல் இலங்கையில்  டீசல் விலை 2 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்படும் என இந்திய எரிபொருள் நிறுவனமான ioc தெரிவித்துள்ளது.


நாளை முதலாம் திகதி முதல் இவ்விலை அதிகரிப்பு ஏற்படுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

நாளை முதல் டீசல் விலை அதிகரிப்பு #இலங்கை நாளை முதல் டீசல் விலை அதிகரிப்பு #இலங்கை Reviewed by Madawala News on 11/30/2016 08:39:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.